EFFECT EFFE   Báo cáo


Chủ đề Trả lời Hoạt động
Giới thiệu chuyên mục Báo cáo 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Hiện tại em xem bảng kê mua vào quý I năm 2018 thì thấy có cả những chứng từ của ngày 18,19/01 năm 2019 bị lẫn vào. Vấn đề này là sao ạ? 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Em đang in sổ sách của năm 2018 nhưng in đến sổ chi tiết công nợ thì do bên em có quá nhiều khách hàng không thể mỗi lần lại tìm 1 khách hàng để in sẽ rất lâu 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Xem chi phi đã phân bổ 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Xem báo cáo KCKQKD 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Báo cáo Công nợ lỗi không có số dư cuối kỳ 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Cách đặt các cột được in ra báo cáo 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Cách đặt lại các yêu tố lọc dữ liệu báo cáo 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Tại sao bảng cân đối pháp sinh hiện 2 dong cùng 1 tài khoản 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Tại sao một số cột không hiện trong sổ báo cáo 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Trong báo cáo muốn thay đổi chức danh của người ký 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Lỗi không xem được thuyết minh báo cáo tài chính 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Lọc tên Khách hàng trong báo cáo tổng hợp công nợ 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Báo cáo liên quan đến khoản chi phí trả trước đã phân bổ 3 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Hỏi theo dõi công nợ theo khách hàng và công trình? 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Hỏi về xem báo cáo tổng hợp theo khoản mục cho tài khoản chi phí? 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Bảng cân đối phát sinh hiện 2 dòng 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Hỏi xem trang in bị tràn số liệu ở cột cuối cùng? 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Hỏi khi xem trang in, sổ quỹ tiền mặt mà số tiền bị xuống làm 2 dòng 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Bảng kê hóa đơn mua vào 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Về in sổ sách báo cáo cuối năm 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Thay đổi ngày lập báo cáo trên báo cáo sổ quỹ tiền mặt? 5 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Hỏi về báo cáo: Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa 3 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Số chứng từ không liền mạch và không sắp xếp theo thứ tự 3 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Hỏi về báo cáo trong phần mềm EFFECT EFFE 3 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Hỏi về báo cáo : Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Không xem được sổ sách báo cáo 4 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Hỏi về xuất dữ liệu từ báo cáo ra pdf? 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Muốn xem báo cáo tổng hợp của từng hóa đơn bán hàng? 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Hỏi về báo cáo doanh thu theo từng cơ sở? 4 translation missing: vi.date.abbr_month_names