Chủ đề Trả lời Hoạt động
Welcome to Discourse 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Hỏi về cách nhập kho khi hàng hóa về trước hóa đơn về sau 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Tìm kiếm thông tin đối tượng trống trong báo cáo công nợ 3 translation missing: vi.date.abbr_month_names
User Admin không xóa sửa được dữ liệu của user khác 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Import dữ liệu nhưng không sinh ra bút toán thuế 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Thêm dòng trong danh mục 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Hỏi về tích hợp Hóa đơn điện tử BKAV? 4 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Thay đổi tiêu đề của phiếu in 4 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Hỏi về giá vốn? 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Tạo user cá nhân 4 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Hỏi về để số dư Tk 154 trên phần mềm kế toán EFFECT EFFE 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Xóa bút toán bằng F8 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Về việc đã kết chuyển nhưng thêm 1 bút toán mới 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Số dư ban đầu hiển thị trong phần số phát sinh 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Lọc tên Khách hàng trong báo cáo tổng hợp công nợ 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Phần mềm báo chức năng XĐKQKD đang được sử dụng? 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Hủy dữ liệu kết chuyển 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Thay đổi thứ tự cột trong dữ liệu tìm kiếm 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Đặt cố định trường hiển thị trong màn hình tìm kiếm dữ liệu theo từng loại chứng từ 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Thu tiền ngân hàng bằng ngoại tệ thì hạch toán ở đâu? 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Tách dữ liệu trong màn hình chi tiền mặt 3 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Báo cáo liên quan đến khoản chi phí trả trước đã phân bổ 3 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Khóa máy trạm đang dùng? 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Đổi mật khẩu User cá nhân 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Hỏi theo dõi công nợ theo khách hàng và công trình? 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Tính giá xuất kho cho 1 loại VLSPHH 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Đặt mặc định ô % thuế trong màn hình nhập liệu 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Chi phí trả bằng tiền mặt nhập ở đâu? 3 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Phần mềm yêu cầu phải chỉ ra đối tượng mới cho lưu? 3 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Vướng mắc về hóa đơn 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names