EFFECT EFFE   Nhập xuất kho


Chủ đề Trả lời Hoạt động
Giới thiệu chuyên mục Nhập xuất kho 1 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Công ty tôi mua công cụ dụng cụ về nhập kho khai báo trong danh mục nào? 3 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Hạch toán nhập kho hàng nhập khẩu 4 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Hỏi về quản lý tồn kho theo lô date? 5 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Hỏi về loại chứng từ mua hàng xuất thẳng? 6 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Hỏi về việc trong kho còn hàng nhưng không xuất được? 4 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Hỏi loại chứng từ nhập khác không tự sinh bút toán thuế? 2 translation missing: vi.date.abbr_month_names
Công cụ dụng cụ nhập kho, bây giờ xuất dùng thì nhập liệu ở đâu? 3 translation missing: vi.date.abbr_month_names