Tôi nhập mã 1331 lộn thành 131 giờ phải sửa như thế nào

Tôi nhập mã 1331 lộn thành 131 giờ phải sửa như thế nào