Thay đổi thông tin chữ ký số

Chị đang muốn thay đổi chữ ký số trong phần mềm thì phải làm thế nào em?