Tại sao em gặp lỗi bị sai giá xuất kho. có bút toán giá xuất kho là 1 đồng, có bút toán giá xuất kho lại cao hơn giá nhập

Anh/chị cho em hỏi tại sao em gặp lỗi bị sai giá xuất kho. có bút toán giá xuất kho là 1 đồng, có bút toán giá xuất kho lại cao hơn giá nhập

Chào bạn, về giá hàng xuất kho, khi có bút toán xuất bán hàng ( trong chứng từ hóa đơn bán hàng) thì phần mềm để mặc định giá vốn là 1 đồng. sau đó cuối tháng bạn vào thao tác cuối tháng, chọn thao tác tính giá vốn thì giá vốn sẽ được điền lại ở các bút toán đó.