Không hiển thị chữ ký số

Chị đang dùng chữ ký số USB Token nhưng khi xuất hóa đơn thì chị không thấy hiện chữ ký số để chọn?