Có cách nào để kiểm soát số lượng xuất phải nhỏ hơn số lượng tồn không ạ?

Chào anh/chị, hiện tại em xem bảng nhập xuất tồn thì bị âm, do xuất vượt số lượng tồn. Có cách nào để kiểm soát số lượng xuất phải nhỏ hơn số lượng tồn không ạ ?

Chào bạn, để không thể xuất kho số lớn hơn lượng tồn, trong màn hình nhập liệu, bạn chọn nút OP sau đó chọn vào “các lựa chọn” và chọn mục “kiểm tra số Lượng < số lượng tồn” là được